Sposoby zamocowywania części obrabianych

Część obrabiana, ustalona względem osi wrzeciona obrabiarki, przed rozpoczęciem obróbki musi być zamocowana, aby nie zmieniła swego położenia na skutek działania sił skrawania. Zamocowanie jest to więc unieruchomienie obrabianej części w ustalonym położeniu z siłą potrzebną do wykonania danej operacji.

Sposób zamocowania obrabianej części w pewnym stopniu jest uzależniony od sposobu jej ustalenia. Jeżeli obrabiana część jest ustalona bezpośrednio na obrabiarce ze sprawdzeniem nieuzbrojonym okiem wg zarysu części naniesionych rys traserskich, mechanizm mocujący stanowi oddzielny zespół dołączany do zespołu obrabiarki.

Część ustaloną w uchwycie mocuje się za pomocą mechanizmów stanowiących jego zespoły.

W uchwytach samocentrujących mechanizm ustalający jest jednocześnie mechanizmem mocującym. Moment skrawania jest przenoszony dzięki tarciu, występującemu między szczękami uchwytu samosterują-cego a powierzchnią obrabianej części.

Przy obróbce części ustalanych na nakiełkach moment skrawania może być przenoszony za pomocą zabieraka chomątkowego, zabieraka rowkowanego spełniającego jednocześnie zadanie kła zabieraka czołowego z pływającym kłem lub zabieraka samo-zakleszczającego zewnętrznego.

Drukuj