Część maszyny jako zespół brył geometrycznych

Części maszyn mogą mieć nieskończenie wiele różnych kształtów, lecz na ogół składają się one z brył geometrycznie prostych, jak prostopadłościany, walce, stożki, kule itp. Niecelowe jest więc omawianie ustalania konkretnych części, gdyż w praktyce rzadko spotyka się części o identycznych kształtach. Każda nowo projektowana część tworzy inny zespół brył geometrycznych, z którego pewne wyodrębnione fragmenty można przyjąć do jej ustalenia. Przy ustalaniu części istotne znaczenie ma właściwy wybór wyodrębnionych z niej fragmentów brył geometrycznych.
Zagadnienie ustalania zostanie uogólnione i omówione na przykładach ustalania poszczególnych brył geometrycznych.

Ustalanie prostopadłościanów i graniastosłupów
Aby ustalić prostopadłościan w celu dokonania obróbki jednej z jego powierzchni, należy oprzeć go w trzech punktach powierzchni przeciwległej do obrabianej. Jest to ustalenie jednoznaczne, lecz nie w każdym przypadku pewne. Prostopadłościany ustalone będą miały skłonność do przechylania się, gdy kierunek działania wypadkowej sił zamocowania lub skrawania będzie znajdować się poza polem trójkąta, którego wierzchołki wyznaczają punkty oparcia. Miarą prawidłowości, lub raczej pewności, ustalenia prostopadłościanu jest pole powierzchni trójkąta, którego wierzchołki stanowią punkty oparcia.

Jeżeli powierzchnia oporowa ustalanego prostopadłościanu jest dokładnie płaska, można go postawić na listwie i jednym kołku, na dwóch listwach lub na płaszczyźnie.

Drukuj