Wpływ błędów kształtu surówki

Wpływ błędów kształtu surówki na konstrukcję mechanizmu ustalającego

Każda część w dowolnym stadium obróbki jest obarczona błędami wymiarów, kształtu oraz wzajemnego położenia poszczególnych powierzchni i osi. Wartości poszczególnych błędów zawierają się w granicach narzuconych tolerancji części obrabianej, pomimo to należy zwrócić na nie szczególną uwagę, gdyż suma wymienionych błędów ma decydujący wpływ na wynik obróbki. Półfabrykaty wykonane w postaci odlewów i odkuwek mają znaczne odchyłki, które rzutują na dokładność ustalenia ich w uchwytach. Przy konstruowaniu części mechanizmu ustalającego należy uwzględnić te błędy i tak ukształtować jego części, aby ich wpływ na położenie części po ustaleniu był jak najmniejszy. W tym celu należy przestrzegać następujących zasad:

a) im większy jest przewidywany błąd kształtu ustalanej części, tym mniejsze powinny być pola styków z częściami mechanizmu ustalającego i tym większy powinien być rozstaw tych styków;

b) w przypadku dużych odchyleń od wymiaru nominalnego i wzajemnego położenia powierzchni oraz osi ustalanej części należy stosować nastawne lub ruchome części mechanizmu ustalającego. Odlewy i odkuwki mają szczególnie duże błędy w płaszczyźnie podziału formy lub matrycy (foremnika) oraz nierówne obrzeża będące pozostałością nie obciętej wypływki.

Drukuj