Elementy kontroli uzębienia

Operacja kontroli polega na sprawdzeniu śladu współpracy zębów wprawionych w ruch obrotowy kół pod małym obciążeniem. Dzięki konstrukcji maszyn kontrolnych umożliwiających zmianę trzech współrzędnych ustawienia kół V, H, J możliwe jest znalezienie przyczyn nieprawidłowej współpracy zębów. Przyjęto, że zmiana współrzędnych V dotyczy przesunięcia w kierunku prostopadłym do osi koła, H w kierunku osi zębnika i J w kierunku osi koła.

Współrzędna J dotyczy zmiany luzu obwodowego i w zasadzie rzadko jest korygowana w trakcie kontroli uzębienia, gdyż teoretyczne ustawienie badanej przekładni uwzględnia wielkość luzu przewidywanego dla określanej wielkości modułu. Przy kontroli przekładni zmieniane są przede wszystkim współrzędne Vi Hi stąd ten typ kontroli nazywany jest VH.

Przykład budowy maszyny kontrolnej „512" produkcji Gleasona dla kół o module m < 6 mm pokazano schematycznie na rysunku. Należy nadmienić, że sprawdzenie śladu współpracy dokonywane jest w trzech ustawieniach maszyny kontrolnej. Pierwsze ustawienie przeprowadzane jest dla teoretycznych wielkości montażowych kół. Ustawienia pozostałe wynikają z przemieszczeń V i H dla uzyskania położenia śladu współpracy na stronie wewnętrznej i zewnętrznej wieńca zębatego.

Maszyna kontrolna Gleason


Zmiany współrzędnych V i H powodują w zależności od kierunku linii zęba koła i zębnika odpowiednie przemieszczenia śladu współpracy. Wpływ zmian współrzędnych wyjaśnia rysunku.

Drukuj