Kontrola współpracy zębów w systemie Gleasona

Kontrola współpracy zębów w procesie opanowywania technologii frezowania w systemie Gleasona

W systemie Gleasona wszystkie korekcje dotyczą na ogół obróbki zębnika. Kontrolę prawidłowości ustawień obrabiarek do obróbki zębnika przeprowadza się na wykonanym w pełni zębniku, przy czym ten sam próbny zębnik może być nacinany przy dwóch lub trzech próbach ustawienia maszyn. Zmniejsza to grubość zębów zębnika, ale nie powoduje zmian w przesunięciu zarysu w czasie kontroli. W produkcji jednostkowej lub małoseryjnej nie stosuje się próbnego zębnika. W związku z tym grubość jego zęba po pierwszym próbnym nacięciu jest większa i dla kontroli śladu współpracy wymagane jest zwiększenie wielkości montażowych kół. Naddatek pozostawiony na obróbkę po przewidywanej korekcji ustawienia obrabiarek musi być rozdzielony proporcjonalnie do liczby zębów kół. Przy zwiększeniu teoretycznych wielkości montażowych na maszynie kontrolnej ślad współpracy będzie bardzo zbliżony do tego, jaki byłby uzyskany przy prawidłowej grubości zębów zębnika i teoretycznych wielkościach montażowych kół.

Prawidłowość wykonania uzębienia podczas opanowywania produkcji sprawdza się w następujących etapach:

— sprawdzenie całkowitej wysokości,
— sprawdzenie grubości zęba,
— sprawdzenie luzu promieniowego,
— sprawdzenie bicia promieniowego,
— sprawdzenie protuberancji,
— sprawdzenie promienia przejściowego dla silnie obciążonych przekładni, lub przekładni szlifowanych,
— tolerancja wykonania promienia przejściowego wynosi ±0,25 mm,
— sprawdzenie gładkości powierzchni zębów.

Dalszego sprawdzania prawidłowości wykonania uzębienia dokonuje się na maszynie kontrolnej. Etapy tego sprawdzenia są następujące:

— sprawdzenie śladu współpracy pod kątem stwierdzenia prawidłowych ustawień maszyn produkcyjnych i maszyny kontrolnej,
— sprawdzenie luzu obwodowego, zmiany ustawienia współrzędnych kół na maszynie kontrolnej nie powinny przekraczać 0,01 = 0,254 mm,
— sprawdzenie tzw. diamentowości śladu współpracy,
— sprawdzenie niezrównoważonej długości śladu współpracy od strony wewnętrznej i zewnętrznej wieńca zębatego.

Wymienione etapy sprawdzenia mają na celu stwierdzenie prawidłowości obliczeń ustaw-czych obrabiarek i doboru narzędzi. Dają one wskazówki do wprowadzenia zmian w kartach ustawczych tzw. „summary". Ujawnione błędy w kształcie i położeniu śladu współpracy wymagają nowych obliczeń technologicznych. W nomenklaturze Gleasona zmiany mające na celu zlikwidowanie nieprawidłowości śladu współpracy określane w tych etapach noszą nazwę zmian trzeciego rzędu i dotyczą przede wszystkim tzw. śladu diamentowego i różnic w długości śladów od strony wewnętrznej i zewnętrznej wieńca zębatego. Wprowadza się je głównie przy opracowywaniu procesów technologicznych obróbki uzębień w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.

Drukuj