Bezpieczeństwo i higiena pracy z obrabiarkami

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) przy obsłudze obrabiarek polega na stworzeniu warunków pracy nie zagrażających zdrowiu i życiu zatrudnionych przy niej osób. Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek są uregulowane aktami prawno-wykonawczymi oraz przepisami, którym powinna odpowiadać każda obrabiarka przyjmowana do użytkowania.

Spełnienie warunków bhp jest uzależnione od konstrukcji, użytkowania, organizacji stanowiska pracy i kwalifikacji obsługi (znajomości obsługiwanej obrabiarki oraz przepisów bhp).

Żeby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom przy obsłudze obrabiarek, konstruktor powinien przeanalizować szczegółowo wszystkie okoliczności, w których może zaistnieć niebezpieczeństwo okaleczenia pracownika. W każdej obrabiarce można wyodrębnić następujące cztery grupy zespołów i elementów, zagrażających zdrowiu obsługi. Są to:

1) mechanizmy przekładniowe i umieszczone na zewnątrz obrabiarki wszelkie elementy ruchome,
2) narzędzia skrawające wraz z oprawkami i uchwytami,
3) wirujące uchwyty i przedmioty obrabiane,
4) instalacja elektryczna.

Najbardziej niebezpieczną jest strefa leżąca w bezpośredniej bliskości miejsca pracy narzędzia (strefa skrawania).

Drukuj