Wskaźnik skośności śladu współpracy

Wskaźnik skośności śladu współpracy wynikający z korekcji wnoszonych w ruch odtaczania

Korekcję zarysu zębów (najczęściej zębnika) mającą na celu unikanie skośności śladu współpracy zębów przekładni stożkowych i hipoidalnych można przeprowadzać stosując następujące sposoby:
1) zmianę przełożenia odtaczania,
2) zmianę osiowego ustawienia obrabianego koła,
3) zmianę przesunięcia hipoidalnego
4) zmianę kąta nachylenia tworzącej koła kształtującego.

Możliwe jest również korygowanie przez zastosowanie wszystkich wymienionych zmian jednocześnie. Wynika stąd, że wszystkie sposoby korekcji śladu skośnego współpracy przekładni stożkowych i hipoidalnych polegają na doborze takich aksoid wykonawczych dla kształtowania strony wklęsłej i wypukłej obrabianego koła, które z aksoidą tego kola mogą wykonywać ruch toczno-ślizgający.

W celu wyjaśnienia wpływu wnoszonych korekcji na ruch odtaczania, zostanie rozpatrzone ogólne równanie zazębienia uwzględniające przyjęte zmiany położenia koła obrabianego w stosunku do aksoidy wykonawczej.


Przyjęty do rozważań model przedstawia aksoidę wykonawczą we współpracy z aksoidą koła obrabianego. Zostanie rozważony przypadek prawie wyłącznie stosowany w praktyce, tzn. wszystkie poprawki ruchu odtaczania będą odnoszone do zębnika. Układ współpracujących aksoid pokazany jest na rysunku. Z aksoidą wykonawczą związany został prawoskrętny układ współrzędnych Xa, YA, ZA usytuowany w ten sposób, że oś kołyski obrabiarki pokrywa się z osią ZA; oś YA jest osią współrzędnych pionowych V, a oś XY współrzędnych poziomych H środka głowicy nożowej. Z aksoidą obrabianego zębnika związany jest układ współrzędnych X1, Y1, Z1 usytuowany w ten sposób, że oś X1 pokrywa się z osią zębnika, zaś oś Z1 leży w płaszczyźnie poziomej równoległej do osi kołyski obrabiarki. Aksoidą obrabianego zębnika wykonuje ruch obrotowy wokół osi unieruchomionej aksoidy wykonawczej, jednocześnie obracając się wokół własnej osi. Przy obrocie aksoidy zębnika wokół osi aksoidy wykonawczej o kąt 0A, wystąpi obrót wokół własnej osi o kąt 01 (gdzie wA = -w2). Warunek aby punkt P obrabianego zębnika był w kontakcie z powierzchnią kształtującą związaną z aksoidą wykonawczą będzie spełniony, jeśli zostanie zachowana prostopadłość wektora normalnego do powierzchni kształtującej w danym punkcie do wektora prędkości względnej.

Drukuj