Projekt wykonawczy obrabiarki

Do opracowania projektu wykonawczego, nazywanego również projektem roboczym, przystępuje się po ocenie i krytyce projektu wstępnego przez powołany do tego celu zespół specjalistów (komisję oceny), przy czym najczęściej dokonanie szczegółowej analizy powierza się jednemu lub kilku opiniodawcom, którzy przedstawiają swoje uwagi do projektu na plenarnym posiedzeniu komisji oceniającej. Analiza i krytyka projektu wstępnego przyczyniają się do dalszej optymalizacji cech konstrukcyjnych wyrobu.

Projekt wykonawczy obejmuje całą dokumentację konstrukcyjną wyrobu, w skład której wchodzą: rysunki wykonawcze części konstruowanych, rysunki zestawieniowe poszczególnych zespołów, rysunek ogólny wyrobu (widoki zewnętrzne), rysunki zestawieniowe uzupełniające (układu smarowania, połączeń zespołów hydraulicznych i ew. inne), schematy funkcjonalne (kinematyczny, hydrauliczny, pneumatyczny, elektryczny, układu sterowania itp.) i montażowe (elektryczny i ewent. hydrauliczny), wykazy zespołów i części konstruowanych, znormalizowanych i kupnych (dostarczanych w stanie gotowym, jak np. silniki elektryczne), skrócony opis techniczny oraz niezbędne obliczenia.

W toku opracowywania projekt wykonawczy zostaje poddany szczegółowym analizom i weryfikacjom przez wyspecjalizowanych pracowników (weryfikatorów) z punktu widzenia unifikacji i normalizacji, technologiczności konstrukcji, doboru materiałów, możliwości montażu i demontażu części i zespołów oraz prawidłowości przyjętych wymiarów i tolerancji. Podstawowe znaczenie dla wymiarowej weryfikacji projektu wykonawczego mają rysunki zestawieniowe (tzw. zestawienia kontrolne), które sporządza się na podstawie wykonanych wcześniej rysunków części. Ten etap konstruowania pozwala na wykrycie i poprawienie błędów popełnionych przy opracowywaniu projektu wstępnego i wykonywaniu przez de-talistów rysunków części.

Do projektu wykonawczego powinny być ponadto dołączone:
— warunki odbioru technicznego (WOT), uzgodnione z odpowiednimi zespołami specjalistów (np. zespołami odbioru obrabiarek w centralnych biurach konstrukcyjnych lub instytutach) i z producentami;
— program prób i badań prototypu, uzgodniony z placówką zaplecza technicznego, która będzie przeprowadzać badania;
— arkusz czystości patentowej zawierający rozeznanie zastrzeżonych w kraju i za granicą patentów, związanych z wyrobem i jego składowymi elementami.

Drukuj