Dokumentacja projektu obrabiarki

Dokumentacja techniczna dla serii próbnej
(informacyjnej) stanowi pierwszy etap prac zmierzających do uruchomienia seryjnej produkcji nowego wyrobu.

Dokumentacja techniczna dla serii próbnej obejmuje:
a) zweryfikowaną dokumentację konstrukcyjną, uwzględniającą wszystkie zmiany i uzupełnienia wynikające z przeprowadzonych badań prototypu,
b) dokumentację technologiczną, stanowiącą zbiór dokumentów określających sposób wykonania wyrobu i potrzebne do tego celu środki (wraz z oprzyrządowaniem),
c) wykaz koniecznych przedsięwzięć w zakresie zaopatrzenia materiałowego, kooperacji i importu,
d) WOT (ewentualnie poprawione),
e) wstępną kartę katalogową wyrobu, zawierającą rysunek ogólny obrabiarki, skrócony opis techniczny, wielkości charakterystyczne, wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego oraz uproszczony rysunek fundamentowy z niezbędnymi wymiarami,
f) program prób i badań serii informacyjnej.

Wykonanie i badania użytkowe serii próbnej.
Głównym celem wykonania serii próbnej i badań użytkowych jest ocena przyjętego procesu wytwarzania wyrobu oraz sprawdzenie wyników badań prototypu w warunkach pracy produkcyjnej. Poza tym uruchomienie produkcji serii próbnej pozwala na zapoznanie załogi z wyrobem i warunkami technicznymi jego wykonania.

Obrabiarki z serii próbnej zostają poddane wszechstronnej obserwacji w warunkach pracy produkcyjnej w zakładzie producenta i w zakładach użytkowników, a ponadto dowolnie wybrany jeden lub dwa egzemplarze z serii próbnej powinny przejść długotrwałe badania użytkowe według ustalonego programu. Badania te powinny być wszechstronne, tzn. powinny umożliwiać sprawdzenie wszystkich przewidzianych w założeniach zadań obróbkowych przy różnych parametrach, narzędziach, materiałach obrabianych i sposobach zamocowania przedmiotów.

Wykonanie serii próbnej daje podstawę do weryfikacji obliczonego wstępnie kosztu własnego wyrobu, co umożliwia z kolei opracowanie kalkulacji kosztów produkcji seryjnej.

W przypadkach wyrobów prostych lub udanej konstrukcji prototypowej po badaniach prototypu może nastąpić bezpośrednio etap opracowania dokumentacji dla produkcji seryjnej, co skraca znacznie czas uruchamiania produkcji. Jeśli istnieją uzasadnione powody dla pominięcia serii próbnej, to konieczne jest przeprowadzenie rozszerzonych badań na więcej niż jednym egzemplarzu prototypu.

Dokumentacja techniczna dla produkcji seryjnej.
W oparciu o wyniki badań użytkowych i opinie użytkowników serii próbnej zakład produkcyjny wprowadza niezbędne zmiany i poprawki w dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej. W ten sposób powstaje dokumentacja techniczna dla produkcji seryjnej, obejmująca takie same pozycje jak dokumentacja dla serii próbnej — z dodaniem dokumentacji techniczno-ruchowej i wykazu części zamiennych wraz z rysunkami.

Drukuj